Začátečníkům ...Původní verzi zpracovala Petra Bergrová a další ...

... aktualizováno současnou Redakční radou KCHHMO z.s.


 

klubove logoPatříte-li mezi ty majitele, kteří vlastní poprvé pejska loveckého plemene a uvažujete o tom, že budete svého svěřence v budoucnu využívat v chovu, vystavovat na výstavách nebo připravovat na některou z loveckých zkoušek, pak je tato stránka určena právě Vám. Při její přípravě jsme vycházeli z nejčastějších dotazů majitelů ohařů.
JARNÍ SVOD MLADÝCH PSŮ

Jarní svod mladých psů (nejsou to tzv. jarní zkoušky tento výraz je pro zkoušky vloh) je jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Toto hodnocení je velmi významné zejména pro chovatelské kluby a také pro samotné chovatele, kteří si takto mohou ověřit, nakolik bylo úspěšné spojení rodičů daného psa či feny a zda rodiče nepředávají na potomstvo hrubé exteriérové vady. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Na jarním svodu se kontroluje výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a barva srsti, zuby a skus (pro další chov nesmí chybět žádné zuby u většiny loveckých psů a skus musí být vždy nůžkový), také povaha aj. a vyznačí se případné nežádoucí vady. O účasti psa na jarním svodu se provede zápis do průkazu původu. Jarní svod není povinný.

Jarní svody pořádají jednotlivé Okresní myslivecké spolky (OMS) každý rok zpravidla na jaře (přibližně v termínech duben – květen). Pro účast na svodu kontaktujte nejbližší OMS, kde Vám podají podrobnější informace o místě a termínu svodu, příp. zašlou přihlášku (seznam OMSů i s kontakty najdete na http://www.cmmj.cz/). Jarního svodu psů se však můžete účastnit kdekoliv v republice, účast ve Vašem okrese není podmínkou. Jarní svody loveckých psů mohou pořádat také jednotlivé chovatelské kluby.

Se sebou na jarní svod nezapomeňte průkaz původu, očkovací průkaz, případně vyplněnou přihlášku.
LOVECKÉ ZKOUŠKY

 

cmmj logo

 

Před absolvováním zkoušek s Vaším svěřencem bude určitě vhodné podrobně se seznámit nejprve s teorií. Pokud nejste členy Českomoravské myslivecké jednoty a s výcvikem loveckého psa nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme kontaktovat zkušeného cvičitele ohařů ve Vašem okolí, který by Vám buď to vypomohl s výcvikem a umožnil vstup do honitby nebo sám za úplatu Vašeho ohaře vycvičil a na zkouškách předvedl. I v tomto případě bude ku prospěchu věci, pokud se i Vy sami seznámíte s teorií výcviku i hodnocením psa na zkouškách. Práce psa při jednotlivých zkouškových disciplínách Vám může pomoci pochopit typické vlohy ohaře a jeho přirozené chování v honitbě. Proto doporučujeme opatřit si především zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Naleznete ho v PDF formátu zde. Další možností je zkusit se zeptat na sekretariátu OMSu. Zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů platný od 1.4.2014 má i dodatky, např. zde.


Výtah důležitých informací týkajících se loveckých zkoušek:

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.

Loveckých zkoušek se pes může účastnit po dosažení věku 10. měsíců. Výjimku tvoří pouze zkoušky vloh (ZV), kterých se mohou účastnit i psy mladší (avšak pouze, pokud se jeví po všech stránkách způsobilí).

Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let a dospělí vůdci bez loveckého lístku, kterým je rozhodčí povinen přidělit náhradního střelce. Pořadatel může požadovat tzv. poplatek za střelce případně, pokud tak uvede v propozicích, musí si účastník zajistit střelce sám.

Pes se může zkoušek stejného typu účastnit vícekrát, výjimkou jsou opět zkoušky vloh (ZV), kterých se smí ohař účastnit pouze jedenkrát, než obstojí. Memoriály (ZV) se zadáváním pracovního titulu CACT do této výjimky nespadají. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami.

Účelem zkoušek je prokázání způsobilosti loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledat, dohledat a přinést usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř nebo vyhledat a dosledovat usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem usmrcenou spárkatou zvěř. Kromě toho se na zkouškách vloh (ZV) zjišťují vrozené vlohy psů, které jsou důležitým ukazatelem při čistokrevném chovu (výsledky umožňují vytipovat a následně více využívat v chovu psy a feny, kteří prokazatelně předávají potomkům žádoucí pracovní vlohy a vlastnosti).

Nejvyšším druhem zkoušek jsou zkoušky všestranné, nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech (v rámci našeho klubu jsou to MJS – Memoriál prof. Jaroslava Svobody a MJM – Memoriál MVDr. Jiřího Michálka).

Všechny zkoušky jsou veřejné a může se jich účastnit libovolný počet diváků (korona).Druhy loveckých zkoušek pro ohaře

Zkoušky vloh (ZV) – říká se jim také jarní zkoušky, podle období, ve kterém obvykle probíhají (konání ZV na jaře však není pravidlem, jednotlivé OMSy je mohou pořádat dle uvážení kdykoliv během roku). Zkoušky vloh ohařů jsou jediné zkoušky, které nekvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného. Zkoušejí se na nich vrozené vlohy, které ještě nejsou ovlivněny vyšším stupněm výcviku (proto by ZV měly být u psa opravdu první absolvovanou loveckou zkouškou a nemá příliš význam absolvovat ZV se psem, který již před tím absolvoval zkoušky typu PZ apod.), tudíž jsou velmi potřebné především z chovatelského hlediska.

Pokud pes absolvuje ZV úspěšně – byť s minimálním počtem bodů a ve III. ceně, nemůže je již nikdy znovu opakovat. Proto pokud se stane, že během zkoušek zjistíte, že Váš svěřenec nemá svůj den a nepředvádí to, na co jste zvyklí, je mnohem rozumnější v průběhu zkoušek odstoupit (v takovém případě se neprovádí zápis o zkoušce psovi do PP, zápis se provede pouze do soudcovské tabulky a do přehledu výsledků zkoušek – což jinak platí také pro všechny ostatní typy zkoušek). V takovém případě se dalších ZV účastnit pes může.

Zkoušené disciplíny na ZV:

- Vrozená chuť k práci

- Hledání (systém, rychlost, vytrvalost)

- Vystavování

- Postupování

- Nos

- Klid před zvěří pernatou

- Klid před zvěří srstnatou

- Chování po výstřelu

- Zájem o stopu zvěře

- Vodění na řemeni

- PoslušnostPodzimní zkoušky (PZ)
– podzimní zkoušky probíhají zhruba od srpna do října, ale není výjimkou setkat se s nimi i první polovině roku a jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře (zejména bažant, zajíc). Těchto zkoušek se mohou účastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky. Dlužno říci, že úspěšné absolvování podzimních zkoušek má pro všechna plemena ohařů největší význam, jelikož hlavní náplň těchto zkoušek – polní práce, je jejich doménou a kde zejména mohou naplno prokázat své typické plemenné vlastnosti, tzn. především prostorné hledání, vystavování a postupování, spolu s velikou ochotou k přinášení.

Zkoušené disciplíny na PZ:

- Společný hon

- Hledání (systém, rychlost, vytrvalost)

- Vystavování

- Postupování

- Nos

- Klid před zvěří pernatou

- Klid před zvěří srstnatou

- Chování po výstřelu

- Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté

- Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli (vlečka)

- Přinášení pernaté zvěře

- Přinášení srstnaté zvěře

- Vodění na řemeni

- Přinášení kachny z hluboké vody

- PoslušnostLesní zkoušky (LZ)
– absolvováním těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti. Královskou disciplínou je zde barva, tedy dosled spárkaté zvěře. Terén i podmínky jsou náročnější - vítr se láme o stromy, pes musí pracovat více samostatně, prokazuje ochotu k přinášení lišky.

Zkoušené disciplíny na LZ:

- Přinášení lišky přes překážku

- Šoulačka s odložením

- Práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač vč. hlasitého, hlasič)

- Vlečka se zvěří srstnatou

- Vlečka s liškou

- Vyhledávání zvěře v houštinách

- Slídění

- Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté zvěře

- Dohledávka pohozené lišky

- Nos

- Chování na stanovišti

- Chování po výstřelu

- Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky

- Vodění na řemeni

- PoslušnostZkoušky z vodní práce (ZVP)
– Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblastí s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje také vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných, podmínkách.

Zkoušené disciplíny na ZVP:

- Ochota k práci v hluboké vodě

- Přinášení kachny z hluboké vody

- Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí

- Dohledávka pohozené kachny v rákosí

- Chování na stanovišti

- Poslušnost
Všestranné zkoušky (VZ)
– Na všestranných zkouškách ohař prokazuje svou základní přirozenost - všestrannost, kterou má uvedenou ve standardu – práci na poli, na vodě i v lese. Jsou to zkoušky dvoudenní. VZ jsou považované za nejvyšší standardní zkoušky a předpokládá se u nich vyšší úroveň cvičitelů. Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ nebo LZ. Na základě jejich získaní je psovi do průkazu původu zapsána všestrannost a označena písmenem U.

Ti nejúspěšnější se pak s vysokým počtem bodů mohou přihlásit na Nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla (MRK), jedné z nejvyšších prestižních zkoušek pro ohaře v České republice. 20 nejúspěšnějších má tu čest startovat na MRK. Z MRK prvních 10 úspěšných automaticky posupuje na soutěž nejvyšší - Memoriál Karla Podhajského.

V lovecké kynologii se setkáte často s názvy Memoriál. Tyto zkoušky jsou pořádané na počest osoby, jež se podílela na rozvoji české lovecké kynologie.

Na některých klubových zkouškách, memoriálech či předem ohlášených zkouškách pořádaných OMS jsou zadávány pracovní tituly čekatelství Šampióna práce - CACT a Res. CACT. případně čekatelství mezinárodního Šampióna práce - CACIT a Res. CACIT. Tituly jsou nenárokové a jejich přesná pravidla udělování nalezne zde.Pro zajímavost ještě uvedeme, že ohař může absolvovat Barvářské zkoušky (BZ) dle zkušebního řádu jezevčíků a teriérů. Na těchto zkouškách je především prokazovaná vyšší úroveň práce na pobarvené stopě, která je minimálně 12 hodin stará.
Propozice a přihlášky


Z přehledu loveckých zkoušek konaných v daném roce v ČR si na stránkách ČMMJ vyberte druh zkoušky, který chcete absolvovat, termín a místo (to v případě, že Vám nevyhovuje termín zkoušek ve Vašem okrese) a kontaktujte příslušný Okresní myslivecký spolek, který danou zkoušku pořádá. Ze sekretariátu OMSu obdržíte formulář přihlášky a propozice k dané zkoušce, kde se dozvíte podrobnější podmínky k účasti Vašeho psa.

Náš klub (KCHHMO z.s.) pořádá dvě pracovní zkoušky vyššího typu, ktere se stridaji v dvouletem cyklu, a sice Memoriál prof. Jaroslava Svobody (MJS) a Memoriál MVDr. Jiřího Michálka (MJM), Klubové zkoušky vloh, Klubové podzimní zkoušky, Klubové lesní zkoušky – Memoriál Vladimíra Černého a Field Trialy. Rozpis těchto akcí vcetne online přihlášení naleznete zde.

Pro účast na všech ostatních zkouškách je nutno kontaktovat dotyčné pořadatele a nikoliv náš klub.
VÝSTAVY PSŮ

 

cmku logo

 

Pokud se rozhodnete zúčastnit se se svým psem/fenou některé z výstav, ať už je to na popud chovatele, s úmyslem splnit jednu z podmínek pro chovnost či pouze pro vlastní potěšení, přinášíme Vám několik praktických informací a rad.

 

Výstava psů je především soutěž krásy. Proto by Váš pes měl být dobře připraven zejména po této stránce. Rozhodující je kvalita srsti a celková tělesná kondice. Psy na výstavách předvádíme zcela zdravé a pokud možno v ideální kondici tzn. ani příliš tlusté, ani příliš hubené. Srst musí být čistá a bez vnějších parazitů. Doporučujeme psa vykoupat raději v předstihu několika dní před výstavou. U čerstvě vykoupaného psa se totiž ve zvýšené míře vyskytují lupy, následkem výrazného odmaštění pokožky šamponem. U hrubosrstých je zase taková srst někdy příliš poddajná a kadeřavá, což je také nežádoucí. Samozřejmostí u hrubosrstých by pak měla být úprava přebytečné srsti trimováním (vyškubávání srsti speciálním nožem). U krátkosrstých psů pak postačí odstranění uvolněné srsti kartáčováním, nejlépe gumovým hřeblem. Nezapomínejte ani na čistotu uší (na některých výstavách se kontrolují i tetovací čísla) a zubů Vašeho miláčka.

 

Účast na výstavě však klade na psa také značné nároky psychické, proto je velmi rozumné, pokud je pes na výstavu připraven i po této stránce již z domova. Výstava představuje pro psa (zvlášť účastní-li se jí poprvé) poměrně stresující prostředí, a tak nemá valného významu učit psa výstavním manýrům až na místě. Pro úspěšnou účast na výstavě bude důležité, aby Váš pes uměl běhat u Vaší levé nohy, dokázal vydržet v klidu ve výstavní pozici, nechal si v klidu cizím člověkem zkontrolovat chrup a změřit výšku. Neovladatelný pes, který nedokáže ani chvíli postát v klidu, chová se nevyzpytatelně vůči cizím osobám nebo psům, by neměl na výstavu raději chodit. Součástí posudku je i předvedení psa a jeho „nepředvedení“ může ovlivnit výslednou známku, jeho bázlivost či agresivita může mít za následek neposouzení v kruhu.

 

Na výstavách se podrobně hodnotí exteriér psa zkušenými a kvalifikovanými rozhodčími pro dané plemeno. Ti posuzují především to, nakolik se jednotliví psi přibližují standardu svého plemene, tzn. zda ve všech parametrech a proporcích vystihují podobu plemena, které zastupují. Posouzení psů probíhá ve výstavních kruzích označených čísly. Psi nastupují do kruhu podle jednotlivých tříd a jsou svoláváni nikoliv podle jmen, ale podle čísel, pod kterými jsou uvedeni ve výstavním katalogu. Běžně se nejprve posuzují psi a pak feny vždy od nejmladší kategorie. Na klubových výstavách někdy bývají samostané kruhy např. pro psi, feny, štěňata s dorostem a veterány, apod.

 

Před samotným posuzováním si vystavovatel musí, pro lepší identifikaci v kruhu, upevnit číslo psa (obdrží s katalogem nebo v kruhu u zapisovatelek před zahájením posuzování) na viditelné místo svého oblečení (zpravidla levá strana blíže k rozhodčímu).

Rozhodčí si obvykle nechá nastoupit všechny psy přihlášené do dané třídy a všem nejprve zkontroluje chrup, výšku a u psů také varlata. Dále probíhá posouzení psa v pohybu. Zde je dlužno říci, že spousta začátečníků dělá velkou chybu v tom, že svého psa prezentují v kroku, pomalou chůzí, což je pro psa nejméně přirozený pohyb, který může někdy hodnocení psa značně zkreslit. Mechaniku pohybu psa může rozhodčí objektivně posoudit pouze v klusu. Psi se dále hodnotí v tzv. výstavním postoji, kde je žádoucí, aby pes vydržel v klidu stát i několik minut, po dobu, než ho rozhodčí podrobně ohodnotí a nadiktuje posudek zapisovatelkám. Ve výstavním postoji stojí pes levým bokem k rozhodčímu, má mít přirozeně zvednutou hlavu (tak, jako by ho zaujal nějaký objekt v dálce), končetiny mají být postaveny přirozeně a prut (ocas) by měl být také v přirozené pozici v prodloužení těla.

 

 

S sebou na výstavu si nezapomeňte vzít především:

· průkaz původu psa, do kterého si můžete nechat zapsat výslednou známku, pořadí, případné tituly

· očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině (někde je vyžadováno i potvrzením veterináře, že je Váš pes klinicky zdráv)

· Vstupní list, kterým se prokážete u vchodu na výstavu a na jehož základě je Vám vydáno katalogové číslo.

 

Doporučujeme také přibalit:

· speciální výstavní vodítko (tenké vodítko i obojek v jednom – k dostání v chovatelských potřebách nebo přímo na výstavě),

· misku a vodu pro psa,

· deku/kennelu/klec, místo odpočinku Vašeho pes během dlouhých minut nebo i hodin čekání

· vhodný psí pamlsek, kterým můžete svého psa motivovat k odpovídajícímu chování v kruhu

 

 

Přehled výstav

 

Existuje několik druhů výstav:

· Světová a Evropská (vždy jen jedna za rok, pořádané pokaždé jinou zemí)

· Mezinárodní a Národní (s možností získání např. titulů CAJC, CAC, atd. nezbytných pro dosažení titulu šampión krásy)

· Krajská nebo Oblastní (možnost získání titulů např. Krajský/Oblastní vítěz, které nelze použít pro dosažení titulů šampióna krásy)

· Klubové a Speciální (pořádány pro klubová plemena Klubem přímo nebo ve spolupráci s možností získání titulů k dosažení šampióna krásy a klubových titulů ve větší konkurenci klubového plemene)

 

Všeobecný přehled výstav v České republice na každý kalendářní rok naleznete na stránkách ČMKU zde a přehled klubových/speciálních výstav pořádaných přímo klubem nebo ve spolupráci s jinou organizací, naleznete na těchto stránkách v sekci akce.

Psa/Fenu na výstavy přihlašujeme dle věku a volby do následujících tříd:

 

Název třídy Nutný věk pro vstup Nezbytné certifikáty
Třída štěňat 4-6 měsíců
Třída dorostu 6-8 měsíců
Třída mladých 9-18 měsíců
Mezitřída od 15-24 měsíců
Třída otevřená od 15 měsíců
Třída pracovní od 15 měsíců * Pracovní certifikát
Třída šampiónů/vítězů od 15 měsíců **Certifikát šampióna krásy
Třída čestná od 15 měsíců
Třída veteránů od 8 let

 

*Pracovní certifikát - vydaná ČMKJ na základě složené lovecké zkoušky.
**Certifikát šampióna krásy - vydaný ČMKU (pro ČR) na základě splněných podmínek pro daný šampionát. Nelze uplatnit Junior šampióna pro vstup do těchto tříd. Může se jednat o certifikát z jakékoliv země.

 

 

Několik všeobecných pravidel:

· Psi musejí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den vystavování. Nahlásíte-li psa do nesprávné věkové třídy je automaticky přeřazen.

· Psi musí být klinicky zdrávy a vždy se musí prokázat platným očkovacím průkazem s nezbytným očkováním pro vstup na výstavu dle pravidel dané země.

· V některých zemích (včetně ČR) se výstavy nesmí účastnit háravá fena, to zejména platí u klubových a speciálních výstav.

· Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. POZN. Ve výstavním řádu naleznete podrobně rozepsané popisy jak výstav, tříd, tak i zadávaných titulů a všech pravidel – práva a povinnosti vystavovatele.

 

 

Propozice a přihlášky

 

Výstav se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I..

 

Přihlášky a propozice k dané výstavě naleznete na webových stránkách pořádající organizace či klubu (Výjmečně lze požádat o zaslání přihlášky poštou či faxem a tímto způsobem ji i odeslat). Mnoho pořadatelů využívá speciálně vytvořené domény www.dogoffice.cz, na které po vyplnění přihlašovacích údajů, získáte účet, pod kterým můžete svého svěřence zadat, uložit kopie průkazu původu i případné certifikáty (Pracovní certifikát – vydaný ČMKJ na základě úspěšně složené pracovní zkoušky, který je nezbytný pro přihlášení do třídy pracovní a Certifikát šampiona krásy – který je nutno doložit pro vstup do třídy šampionů/vítězů) a pak už jen vždy stačí vybrat správnou výstavu a vyplnit, do které třídy se budete hlásit a zaplatit výstaní poplatky.

 

Každá výstava má zpravidla dva až tři termíny uzávěrky pro přijetí přihlášek. První termín uzávěrky je přibližně dva měsíce před datem konání výstavy (nižší výstavní poplatek) a poslední zhruba 5 týdnů před konáním výstavy (vyšší výstavní poplatek). Pro rozlišení uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přihláška není považovaná za kompletní, pokud nejsou doloženy obě strany průkazu původu, doklad o zaplacení výstavních poplatků. V případě nezaslání certifikátů pro třídu pracovní a šampiónů/vítězů je pes/fena automaticky zařazena do třídy otevřené.

 

Přibližně 10 dnů před termínem výstavy poštou obdržíte potvrzení o přijetí Vašeho psa na výstavu tzv. Vstupní list. V něm je uvedeno, pod kterým číslem je Váš pes zařazen ve výstavním katalogu, případně číslo kruhu, ve kterém proběhne posouzení Vašeho psa.

 

 

Pes v předpisové výstavní pozici

 

 

Každý posouzený pes si z kruhu odnese písemný posudek s výsledným oceněním, diplom a případně oceňovací stužku. Na Evropských a Světových výstavách se posudek zpravidla nepíše kvůli množství posuzovaných psů, toto pravidlo bylo již přeneseno na běžné výstavy, kdy rozhodčí není povinen psát posudky při velkém množství posuzovaných psů v kruhu.

 

 

Pokud budete mít štěstí a Váš pes ve své třídě nějaký titul obdrží, je pravděpodobné, že budete do kruhu voláni později ještě jednou, soutěžit o další tituly. Stručný a přehledný souhrn výstavních titulů zpracovala pí.Tichá za ČMKU. Zda tomu bude skutečně tak se informujte u vedoucího kruhu. Vystavovatel je povinen zkontrolovat si, zda byl psovi proveden zápis o výsledku posouzení do do posudku. Většinou na klubových výstavách je rovnou tento výsledek zapisován i do průkazu původu. Na ostatních výstavách se tyto výsledky v kruhu nezapisují, je nutné vyhledat výstavní kancelář, kde Vám zápis provedou. Vystavovatel naopak není povinen nechat si provést zápis o výsledku posuzování do PP svého psa (zejména v případě výrazně horšího, než očekávaného výsledku), je však nutné na to dopředu upozornit zapisovatele.

 

 

REGISTROVANÝ CHOV

 

 

Je tedy jen na Vás, jestli chcete ze svého jedince mít chovného psa či fenu a podílet se na čistokrevném chovu vedeném Plemennou knihou, zanechat po něm/ní odkaz v podobě štěňátek s vydanými platnými Průkazy původu, která budou dělat radost někomu dalšímu. Co tedy obnáší, zařazení psa či feny do chovu?

 

 

Váš pes/fena by měl:

- mít vystaven platný průkaz původu, což je základ

- absolvovat výběr do chovu nejdříve v jednom roce

- absolvovat odpovídající počet a druhy loveckých zkoušek pro dané plemeno

- absolvovat libovolnou výstavu v ČR, nejlépe klubovou nebo mezinárodní

 

Požadované druhy, počty a výsledky loveckých zkoušek, stejně jako požadované výsledky z výstav, případně další podmínky chovnosti pro dané plemeno naleznete v sekci Podmínky chovnosti viz odkaz níže.

 

Co byste měli udělat Vy:

- založit chovatelskou stanici (pouze pokud vlastníte fenu), a to s dostatečným předstihem, protože její vyřízení trvá až 3 měsíce.

- přihlásit se za člena našeho klubu (KCHHMO z.s.) a mít řádně zaplacený členský poplatek na daný rok případně rok následující, jedná-li se o přelom roku

- absolvovat se psem výše uvedené akce s požadovaným výsledkem

- zaslat kompletní dokumentaci Vašeho psa/feny poradci chovu klubu, se žádostí o zařazení psa/feny do chovu

 

Podrobnosti o všem zmíněném a další naleznete na níže uvedených odkazech na našich stránkách a jsou především platná pro plemena našeho klubu:

 

- Jak uchovnit fenu/psa

- Podmínky chovnosti

- Jak získat krycí listy

- Administrativa spojená se zápisem vrhu

- Přihláška za člena klubu

- Informace o platbách

- Výběr do chovu

 

 

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERNETOVÉ APLIKACE | REDAKČNÍ SYSTÉM | DESIGN | ESHOP© SALENA.CZ2001 - 2013. Všechna práva vyhrazena !